חוזה מספר 40308

הזמנת סרטון

מחיר : 400 + מע"מ
מספר סרטונים : 5

מה מטרת הסרטונ/ים

מה הסרטון כולל:
Photo Shooting, Subtitles, Revisions

תנאי הח וזה :

פרויקט יתבצע על פי המשתמע מהצעת מחיר זו, על פי החלטת מנהל הפרויקט. מועד סיום הפרויקט שנקבע כפוף להנחה כי לא יהיו עיכובים מצד הלקוח וכי הלקוח יהיה זמין בכל עת למתן אישורים ועל כן נקבע כי הלקוח מחויב להגיב תוך זמן סביר ועד 24 שעות מרגע שליחת קובץ לאישורו וזאת על מנת לעמוד בלוח הזמנים. במקרים בהם יצטרכו, על פי בקשת הלקוח לתקן ו/או להתחיל שוב את אחד השלבים, סיום הפרויקט עלול להתעכב. כל מסמך הכולל תיקונ/ים יחשב סבב תיקון. הלקוח יעמיד איש קשר מיועד אשר יהיה מורשה לתת אישורים קריאטיביים ולאישור סיום הפרויקט. מעבר משלב לשלב יחייב את אישור הלקוח, במידה והלקוח ירצה לבצע שינויים לאחר מתן אישורו ובתום סבב התיקונים או במידה והלקוח יחרוג מכמות העבודה המוצעת, אותו שינוי ו/או תוספת יתומחרו בנפרד. התמחור של אותו שינוי ו/או תוספת יקבע על פי מחירון המופיע באתר החברה מעת לעת. תיקונים וההנחיות שידרשו, ישלחו בכתב למנהל הפרויקט במייל בלבד כפורמט של מסמך תיקונים. קבלת קבצי הפרויקט הסופיים יעשו בכתובת חברת ההפקה. במידה והלקוח יחליט באמצע העבודה לעצור את הפרויקט, תהיה זכאית ויראליקה לתשלום מלא הפרויקט וזאת אף אם לא בחר לעשות בו שימוש בפועל. המחירים אינם כוללים מע"מ. ביטוח בזמן הצילומים, יחסי עובד מעביד וכן, זכויות יוצרים וזכויות משתתפים שאינם מועסקים במישרין על ידי ויראליקה הינם באחריות מלאה של המזמין. הסכם זה הינו הסכם אישי ללקוח ואין להעבירו לצד ג'. התוצרים ילוו בקרדיט של ויראליקה. מובהר כי התשלום אליו זכאית ויראליקה אינו מותנה באישור הסרטון או הסרטונים על ידי הלקוח או פרסומם. מסמך זה מייצג את התנאים עליהם הסכימו הצדדים בכניסתם לעבודה המשותפת, וישמש כהזמנת העבודה לכל דבר במידה וייחתם. במקרה של תביעה נגד חברת ויראליקה או עובדיה, סכום התביעה מוגבל עד לסכום הפרויקט הנקוב בהצעה זו. במקרה של סכסוך, אזור השיפוט-ת"א. החברה נושאת באחריות לביצוע הפרויקט אך ורק כלפי המזמין החתום מטה. כל מצג או הסכמה שאינם כלולים בהצעה זו מבוטלים.